ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ:

Влезте в целодневен или полудневен прием, според това за кой от двата вида прием имате регистриран входящ номер.

В полетата на „ВХОД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“ въведете коректни входни данни - ЕГН на заявител и парола за достъп и натиснете бутона „ВХОД“.


ЗА НОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ:
За да регистрирате заявление, моля изберете от меню „Регистрация“:
- ФОРМУЛЯР ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ – ако желаете да регистрирате заявлението на място в някоя от детските ясли на територията на общината;
- ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ – ако желаете да регистрирате заявле- нието по електронен път през сайта за приема;

Двата начина на регистрация са равнопоставени.

Внимание! Регистрация на заявление се допуска само за заявители и деца, с постоянен или настоящ адрес в община Русе. Заявители и деца, които по някаква причина не фигурират в локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Русе, но имат адресна регистрация в общината, могат да получат входящ номер само на място в детска ясла, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.