УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Общинският съвет - Русе със свое Решение № 951 по Протокол № 37/13.09.2018 г. прие „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе“ /Наредба/ и отменя „Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе“.

Съгласно приетата нова Наредба, класирането на децата няма да се осъществява по входящ номер на заявлението, а на база на точкова система, според събраните от всяко дете точки в низходящ ред, съгласно критериите и допълнителните точки при избор на желание, на основание чл. 12 на Раздел II „Предимства и необходими документи за прием на децата в детските ясли“

Когато свободните места са по-малко от децата с равен брой точки, се прилага процедура на генериране и присъждане на случайни числа от електронната система за прием.

Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе е публикувана в раздел „Нормативна уредба“.

От 01 януари 2019 г. всеки заявител, регистрирал заявление за участие в класиране и прием в детските ясли към дата 31.12.2018 г., ще трябва да регистрира ново заявление, съгласно новите критерии и правила за прием. За допълнителни въпроси:

Радостина Пейкова – началник отдел „Обществено здраве“ тел. 082 881 794

Искра Иванова - главен експерт в отдел „Обществено здраве“ тел. 082 881 755
ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ:

Влезте в целодневен или полудневен прием, според това за кой от двата вида прием имате регистриран входящ номер.

В полетата на „ВХОД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“ въведете коректни входни данни - ЕГН на заявител и парола за достъп и натиснете бутона „ВХОД“.


ЗА НОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ:
За да регистрирате заявление, моля изберете от меню „Регистрация“:
- ФОРМУЛЯР ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ – ако желаете да регистрирате заявлението на място в някоя от детските ясли на територията на общината;
- ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ – ако желаете да регистрирате заявле- нието по електронен път през сайта за приема;

Двата начина на регистрация са равнопоставени.

Внимание! Регистрация на заявление се допуска само за заявители и деца, с постоянен или настоящ адрес в община Русе. Заявители и деца, които по някаква причина не фигурират в локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Русе, но имат адресна регистрация в общината, могат да получат входящ номер само на място в детска ясла, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.